l ประวัติ l เกียรติประวัติ l ผู้บังคับบัญชา l อดีตผู้บังคับบัญชา l
 

พลโท กู้เกียรติ   ศรีนาคา  
แม่ทัพภาคที่ ๑

ทภ.1 ภารกิจ/การจัดกองทัพภาคที่ ๑
ทภ.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทภ.1 การถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ
ทภ.1 โครงการพระราชดำริ [โครงการทั่วไป]
ทภ.1 การป้องกันประเทศ
ทภ.1 ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
ทภ.1 การรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ทภ.1 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ทภ.1 การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม
ทภ.1 การเตรียมกำลัง
ทภ.1 การวิจัยและพัฒนาทางการทหาร
ทภ.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทภ.1 การพัฒนาประเทศ/ช่วยเหลือประชาชน
ทภ.1 การจัดตั้ง/พัฒนาแกนนำภาคประชาชน
ทภ.1 โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจฯ
ทภ.1 การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
ทภ.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail : prcaar1@hotmail.com
Tel.02-280-6848, 02-280-3970  
ต่อ 91219,91461, 91462, 91390
Fax : 02-280-6847
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.1
ศูนย์รับแจ้งเหตุมิสกวัน (24 ชม.)
โทร.022811828, Fax 022811893,
(1899 กทม.), 91241, 91243 ทบ.
 Link เตือนภัย
ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย
สภาพภูมิอากาศ...วันนี้
 ภาพถ่ายดาวเทียม
 สภาพอากาศทางการขนส่ง
 เตือนภัยแผนดินไหว
 ประกาศเตือนภัยภูมิอากาศ
0  คู่มือบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ปก หลักเกณฑ์
 หลักเกณฑ์การบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ศูนย์ต้นทุน ทบ.53 (ผอ.กบท.สปช.ทบ.)
 กงป.กจก. กตว.กบช.กบท.กพร.กสจ.
 ปก-สารบัญ-คำนำ 
 ศปกม.
 ร่าง TOR 1
 e-Bidding 1
- เอกสาร e-Bidding ปี 58
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1
- เอกสารประกาศสอบราคา ปี 58
0  เปิดเผยราคากลาง 1
- เอกสารเปิดเผยราคากลาง ปี 58
0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- เอกสารประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปี 58
0  งานด้านส่งกำลังบำรุง
3 รายชื่อกิจกรรมทางการส่งกำลังบำรุง
    นขต. ทภ.๑ สำหรับปีแห่งการเครียม
    ความพร้อม 
3 ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑
3 การประชุม slide powerpoint
3 คู่มือระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์
   ของกองทัพบก
3 ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ
    กองทัพบก (Powerpoint)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์
  พ.ศ.2557 (PDF)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.2557 (Powerpoint)
 
0  งานด้านกำลังพล
3 บัญชีสรุปรายชื่อกำลังพลประเภทที่๑
3 การตรวจสอบคุณภาพชีวิตกำลังพลฯ 
    ในสังกัด ทภ.๑ ปี ๒๕๕๘
   
 

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 ตรวจเยี่ยมสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรีและ
ตรวจเยี่ยม ร้อย.ฝรพ.1   เมื่อ 18 ก.ย.61


123
  วันที่  5  กันยายน  2561   วันที่  12  สิงหาคม  2561  

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดหมู่บ้าน อพป.
ของ กอ.รมน.ภาค 1  ณ หอประชุม บก.ทภ.1
            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยถวายเครื่องราชสักการะ
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 61
ณ เวทีใหญ่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   12  สิงหาคม  2561 วันที่   9  สิงหาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมพิธีตักบาตร และ ลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา


            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธาน พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.ทภ.1

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   8  สิงหาคม  2561 วันที่   5  สิงหาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมคณะต้อนรับ นรม. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
น้ำที่เขื่อนเพชร ณ จว.เพชรบุรี  

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
 ร่วมงาน รร.จปร.


            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  2  สิงหาคม  2561 วันที่  2  สิงหาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมคณะต้อนรับ ผบ.ทบ. ทดสอบร่างกายระดับ ผบ.พัน. ณ รร.สธ.


            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธานพิธีอัญเชิญสมเด็จปฐมปัจเจกศรีนาค
ราชพุทธเจ้าประดิษฐานบนหอพระและบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่1

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  28  มิถุนายน  2561 วันที่   28  มิถุนายน  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ถวายเครื่องราชสักการะ
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ เวทีใหญ่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   22  มิถุนายน  2561 วันที่   8  มิถุนายน  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาค  กัมพูชา – ไทย ด้าน ภูมิภาคทหารที่ 5
กับ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 26 ณ โรงแรม อังกอร์
เซ็นจูรี่ จ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธานรับประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุ
ไว้ในพระพุทธรูป ประจำ บก.ทภ.1
“สมเด็จปฐมปัจเจกศรีนาคราชพุทธเจ้า”
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   1  มิถุนายน  2561 วันที่  24  พฤษภาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2561

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
โดยสนับสนุนโครงการระดมพลัง “ไทยช่วยไทย”
ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อสับปะรดในพื้นที่ภาคกลาง

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   24   พฤษภาคม  2561 วันที่   15  พฤษภาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่ยมการฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม /การฝึก
เป็นหน่วยกองพัน ของ พล.ร.2 รอ. และเป็นประธาน
ปลูกป่าอาเซียน ร่วมกับ รอง ผบ. ภูมิภาคทหารที่ 5
และคณะฝ่ายประเทศกัมพูชา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ
ห้วยสะโตน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมคณะ ผบ.ทบ. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลองลาดพร้าว เขตสายไหม
            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

แบบรายงานการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ.(นขต.ทภ.1) Download
ผลการประกวดภาพถ่ายผลงานของ นขต.ทภ.1 ประจำปี 2557
1 การประชุมปีแห่งการเตรียมความพร้อม  กองทัพบกไปสู่อนาคตด้านการส่งกำลังบำรุง
1 powerpoint/ ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑  ตามกลยุทธทางการส่งกำลังบำรุง 
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าจากเครื่องวัด ประเภทต่างๆ ของ ทภ.๑ และ นขต.
1 งานสำคัญด้านปลัดบัญชี
1 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (  report  ,  slide  )  
1 ผนวกคำสั่งกองทัพภาคที่ ๑  ( เงินเดือน )  
1 สิทธิกำลังพลในสนาม  
1 บทความ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐตุรกี
 ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 1 ครั้งที่ 1งบงานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานประจำปี
    งบประมาณ 2555 ของ กรม ทพ.1 
 ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 1 งานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานปีงบประมาณ 2555
 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2561  Download 1
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2560  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2560  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2559  Download  
1 รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาบำเหน็ดความชอบกรณีพิเศษฯ ปี 57และ 58  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2559  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2558  Download 
1 คำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน 1 ธ.ค.57  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2558  Download 
1 รวมคำสั่งประกอบปรับผลกระทบ ม.ค.56 - ม.ค.57  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2557 Download   
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2557 Download   
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2560 Download 1
1 คำสั่งปรับย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตร / นายทหารชั้นประทวน
  3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2561 1
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2560
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2559
 
 
ประกาศ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 

เปิดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ GIS

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1
กองทัพน้อยที่ ๑
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๙
ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
ร.๒๙ พัน.๑
ร.๒๙ พัน.๒
ร.๒๙ พัน.๓
กองพลพัฒนาที่ ๑
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
 มณฑลทหารบกที่ ๑๕
มณฑลทหารบกที่ ๑๖
มณฑลทหารบกที่ ๑๗
มณฑลทหารบกที่ ๑๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๙
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ 
Ling หน่วยขึ้นตรงของ ทภ.๑ เพิ่มเติม
สถาบันการศึกษาของหน่วยทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนจ่าอากาศ
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ดาวน์โหลดภาพ มทภ.๑
 ภาพ มทภ.๑
ภาพ มทภ.๑ (ชุดฝึกพราง)
QR_code_army1
 
.
 
   
   
 
[ กระทรวงกลาโหม ] [ กองทัพไทย ] [ กองทัพบก ] [ กองทัพเรือ ] [ กองทัพอากาศ ] [ กองทัพภาคที่ ๒ ] [ กองทัพภาคที่ ๓ ] [ กองทัพภาคที่ ๔ ] [ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ]
ท่านคือผู้มาเยี่ยมชมลำดับที่
Counters
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Area Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand

 โทร. 0-22803970-4    Tel. 91199