l ประวัติ l เกียรติประวัติ l ผู้บังคับบัญชา l อดีตผู้บังคับบัญชา l
 

พลโท ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้
แม่ทัพภาคที่ ๑

ทภ.1 ภารกิจ/การจัดกองทัพภาคที่ ๑
ทภ.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทภ.1 การถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ
ทภ.1 โครงการพระราชดำริ [โครงการทั่วไป]
ทภ.1 การป้องกันประเทศ
ทภ.1 ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
ทภ.1 การรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ทภ.1 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ทภ.1 การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม
ทภ.1 การเตรียมกำลัง
ทภ.1 การวิจัยและพัฒนาทางการทหาร
ทภ.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทภ.1 การพัฒนาประเทศ/ช่วยเหลือประชาชน
ทภ.1 การจัดตั้ง/พัฒนาแกนนำภาคประชาชน
ทภ.1 โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจฯ
ทภ.1 การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
ทภ.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail : prcaar1@hotmail.com
Tel.02-280-6848, 02-280-3970  
ต่อ 91219,91461, 91462, 91390
Fax : 02-280-6847
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.1
ศูนย์รับแจ้งเหตุมิสกวัน (24 ชม.)
โทร.022811828, Fax 022811893,
(1899 กทม.), 91241, 91243 ทบ.
 Link เตือนภัย
ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย
สภาพภูมิอากาศ...วันนี้
 ภาพถ่ายดาวเทียม
 สภาพอากาศทางการขนส่ง
 เตือนภัยแผนดินไหว
 ประกาศเตือนภัยภูมิอากาศ
0  คู่มือบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ปก หลักเกณฑ์
 หลักเกณฑ์การบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ศูนย์ต้นทุน ทบ.53 (ผอ.กบท.สปช.ทบ.)
 กงป.กจก. กตว.กบช.กบท.กพร.กสจ.
 ปก-สารบัญ-คำนำ 
 ศปกม.
 ร่าง TOR 1
 e-Bidding 1
- เอกสาร e-Bidding ปี 58
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1
- เอกสารประกาศสอบราคา ปี 58
0  เปิดเผยราคากลาง 1
- เอกสารเปิดเผยราคากลาง ปี 58
0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- เอกสารประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปี 58
0  งานด้านส่งกำลังบำรุง
3 รายชื่อกิจกรรมทางการส่งกำลังบำรุง
    นขต. ทภ.๑ สำหรับปีแห่งการเครียม
    ความพร้อม 
3 ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑
3 การประชุม slide powerpoint
3 คู่มือระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์
   ของกองทัพบก
3 ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ
    กองทัพบก (Powerpoint)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์
  พ.ศ.2557 (PDF)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.2557 (Powerpoint)
 
0  งานด้านกำลังพล
3 บัญชีสรุปรายชื่อกำลังพลประเภทที่๑
3 การตรวจสอบคุณภาพชีวิตกำลังพลฯ 
    ในสังกัด ทภ.๑ ปี ๒๕๕๘
   
 

พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รอง มทภ.1 เป็นผู้แทนดำเนินการมอบเตียงผู้ป่วย
ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
สนองพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้กับพี่น้องประชาชน อ.พระพุทธบาทจว.สระบุรี


123
  วันที่  12 กรกฏาคม  2562   วันที่   10  กรกฏาคม  2562  

พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ รอง มทภ.1
พลตรี สันติพงศ์  ธรรมปิยะ รอง มทภ.1เป็นประธาน
วันสถาปนา มทบ.18 ครบรอบปีที่ 63
ณ บก.มทบ.18 เมื่อวันที่ 12  ก.ค. 62
            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ รอง มทภ.1
เป็นผู้แทนดำเนินการมอบเตียงผู้ป่วยตามโครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ” สนองพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้กับพี่น้องประชาชน อ.เมือง จว.นครปฐม

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   9  กรกฏาคม  2562 วันที่  8  กรกฏาคม  2562

พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ รอง มทภ.1
เป็นผู้แทนดำเนินการมอบเตียงผู้ป่วยตามโครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ” สนองพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้กับพี่น้องประชาชน อ.เมือง จว.นครปฐม

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้ มทภ.1
เป็นประธานในพิธีรับมอบไข่ไก่ จาก บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ณ บริเวณหน้าพระบรมรูป ร.6 บก.ทภ.1 
            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   9  กรกฏาคม  2562 วันที่    2 - 4  กรกฏาคม  2562

พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ รอง มทภ.1
เป็นผู้แทนดำเนินการมอบเตียงผู้ป่วย ตามโครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” สนองพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้กับพี่น้องประชาชน อ.สามพราน จว.นครปฐม 

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้ มทภ.1
เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาคระหว่างไทย-กัมพูชา โดย
กองทัพภาคที่1และ ภูมิภาคทหารที่ 5 ครั้งที่ 27
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์  อินน์  ถ.สีลม กทม.             
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   2  กรกฏาคม  2562 วันที่  2  กรกฏาคม  2562

พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ รอง มทภ.1
เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ชุด รับ-ส่ง ฯ พัน.สร.1,
ร้อย.รส., เครือข่ายคนพิการคลองสามวา
และ อสส. ในพื้นที่  ทำการ มอบเตียง
และที่นอนลม ให้กับผู้ป่วย ตามโครงการ รับ-ส่ง
ประชาชน (ป่วยติดเตียง) ที่ด้อยโอกาสในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ รอง มทภ.1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเเพทย์
ทภ.1 เเละชุดเสนารักษ์ ของ บก.ควบคุมที่ ๓๒
(ร.19)ทำการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคบาดทะยักให้กับนักเรียน ชั้น ป.1
ณ ร.ร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กทม.  


            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่    26  มิถุนายน  2562 วันที่   7  มิถุนายน  2562

พล.ท.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้ มทภ.1
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาเศียรวาท
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 ก.ค.62  ณ ททบ.  

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้ มทภ.1
/ผอ.ศอ.จอส.ภาค ๑
 เป็นประธานการประชุม
คณะทำงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 1
(ศอ.จอส.ภาค 1)  ณ หอประชุม ทภ.1
 
           
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  3  มิถุนายน  2562 วันที่   3  มิถุนายน  2562

พล.ท.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้ มทภ.1
เป็นประธานการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติ
ราชการสนามในนาม ผบ.ทบ.
ณ รพ.รร.1 (ตึก มวก)


           
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้ มทภ.1
อัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

             
>> ภาพการปฏิบัติ <<

แบบรายงานการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ.(นขต.ทภ.1) Download
ผลการประกวดภาพถ่ายผลงานของ นขต.ทภ.1 ประจำปี 2557
1 การประชุมปีแห่งการเตรียมความพร้อม  กองทัพบกไปสู่อนาคตด้านการส่งกำลังบำรุง
1 powerpoint/ ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑  ตามกลยุทธทางการส่งกำลังบำรุง 
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าจากเครื่องวัด ประเภทต่างๆ ของ ทภ.๑ และ นขต.
1 งานสำคัญด้านปลัดบัญชี
1 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (  report  ,  slide  )  
1 ผนวกคำสั่งกองทัพภาคที่ ๑  ( เงินเดือน )  
1 สิทธิกำลังพลในสนาม  
1 บทความ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐตุรกี
 ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 1 ครั้งที่ 1งบงานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานประจำปี
    งบประมาณ 2555 ของ กรม ทพ.1 
 ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 1 งานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานปีงบประมาณ 2555
 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2562  Download 1
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2561  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2561  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2560  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2560  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2559  Download  
1 รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาบำเหน็ดความชอบกรณีพิเศษฯ ปี 57และ 58  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2559  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2558  Download 
1 คำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน 1 ธ.ค.57  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2558  Download 
1 รวมคำสั่งประกอบปรับผลกระทบ ม.ค.56 - ม.ค.57  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2557 Download   
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2557 Download   
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2560 Download 1
1 คำสั่งปรับย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตร / นายทหารชั้นประทวน
  3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2562 1
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2561
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2560
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2559
 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
(กอ.รมน.ภาค ๑)
ประกาศ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 

เปิดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ GIS

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1
กองทัพน้อยที่ ๑
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๙
ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
ร.๒๙ พัน.๑
ร.๒๙ พัน.๒
ร.๒๙ พัน.๓
กองพลพัฒนาที่ ๑
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
 มณฑลทหารบกที่ ๑๕
มณฑลทหารบกที่ ๑๖
มณฑลทหารบกที่ ๑๗
มณฑลทหารบกที่ ๑๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๙
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ 
Ling หน่วยขึ้นตรงของ ทภ.๑ เพิ่มเติม
สถาบันการศึกษาของหน่วยทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนจ่าอากาศ
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ดาวน์โหลดภาพ มทภ.๑
 ภาพ มทภ.๑
QR_code_army1
 
.
 
   
   
 
[ กระทรวงกลาโหม ] [ กองทัพไทย ] [ กองทัพบก ] [ กองทัพเรือ ] [ กองทัพอากาศ ] [ กองทัพภาคที่ ๒ ] [ กองทัพภาคที่ ๓ ] [ กองทัพภาคที่ ๔ ] [ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ]
ท่านคือผู้มาเยี่ยมชมลำดับที่
Counters
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Area Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand

 โทร. 0-22803970-4    Tel. 91199