รายพระนาม รายนามแม่ทัพภาคที่ ๑
พ.ศ.
1. พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น
    กำแพงเพชรอัครโยธิน
26. พลโท อาทิตย์ กำลังเอก
45. พลโท อุดมเดช  สีตบุตร
๒๔๕๔ - ๒๔๕๖
1.
๒๔๕๖ - ๒๔๖๐
๒๔๖๐ - ๒๔๖๓
๒๔๖๓ - ๒๔๖๙
๒๔๖๙ - ๒๔๗๑
๒๔๗๑ - ๒๔๗๔
๒๔๗๔ - ๒๔๗๕
๒๔๗๕ - ๒๔๗๕
๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
๒๔๙๒ - ๒๔๙๗
๒๔๙๗ - ๒๕๐๐
๒๕๐๐ - ๒๕๐๓
๒๕๐๓ - ๒๕๐๓
๒๕๐๓ - ๒๕๐๖
๒๕๐๖ - ๒๕๐๙
๒๕๐๙ - ๒๕๑๐
๒๕๑๐ - ๒๕๑๒
๒๕๑๒ - ๒๕๑๒
๒๕๑๒ - ๒๕๑๕
๒๕๑๕ - ๒๕๑๘
๒๕๑๘ - ๒๕๑๙
๒๕๑๙ - ๒๕๒๑
๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
๒๕๒๓ - ๒๕๒๔
๒๕๒๔ - ๒๕๒๕
๒๕๒๕ - ๒๕๒๗
๒๕๒๗ - ๒๕๒๙
๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
๒๕๓๒ - ๒๕๓๔
๒๕๓๔ - ๒๕๓๕
๒๕๓๕ - ๒๕๓๕
๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
๒๕๓๗ - ๒๕๓๘
๒๕๓๘ - ๒๕๔๐
๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
๒๕๖๑ -  ปัจจุบัน