คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.๑ ประจำปี ๑ / ๒๕๖๐  
คำสั่ง ทภ.๑
เรื่อง
ลงวันที่
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 61/60
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
22 ก.ย.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 62/60
ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
22 ก.ย.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 63/60
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน และงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
22 ก.ย.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 64/60
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
22 ก.ย.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 65/60

ให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับการปรับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งในแต่ละระดับ

22 ก.ย.60