คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.๑ ประจำปี ๑ / ๒๕๖๐  
คำสั่ง ทภ.๑
เรื่อง
ลงวันที่
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 11/60
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
16 มี.ค.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 12/60
ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
16 มี.ค.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 13/60
ให้ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
16 มี.ค.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 14/60
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน และงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
16 มี.ค.60
ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 15/60
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
16 มี.ค.60