คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.๑ ประจำปี ๒/๒๕๖๑ 
คำสั่ง ทภ.๑
เรื่อง
ลงวันที่
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 55-61
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
7 ก.ย. 61
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 56-61
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
7 ก.ย. 61
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 57-61
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนและงดเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
7 ก.ย. 61
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 58-61
เลื่ยนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
7 ก.ย. 61
คำสั่ง ทภ.1 (เฉพาะ) ที่ 59-61
เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
12 ก.ย. 61