พลโท กู้เกียรติ    ศรีนาคา  
แม่ทัพภาคที่ ๑
     
         
  พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ
รองแม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี  ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้
รองแม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี เจริญชัย  หินเธาว์
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ 
                     
     
พลตรี กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
     
         
พันเอก ธนสิน   สุขโข
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก คณธัช   มากท้วม
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ไกรภพ  ไชยพันธุ์
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
     
...........
     
..
พันเอก ประพนธ์   กิติญาณทรัพย์
ผู้อำนวยการกองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ประยุทธ    ผดุงพจน์
ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก พฤทธิ์ จันทราสา
ผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่ ๑
               
พันเอก ธาดาพงษ์   บุญสัตย์
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก สีหนาท    เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก  ประคอง   ปิ่นพาน
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชีกองทัพภาคที่ ๑
...............
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand
 โทร. 0-22803970-4    Email กองทัพภาคที่ ๑ =  21000u@rta.mi.th.