พลโท ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 
แม่ทัพภาคที่ ๑
     
         
  พลตรี สันติพงศ์   ธรรมปิยะ
รองแม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี เจริญชัย  หินเธาว์
รองแม่ทัพภาคที่ ๑

พลตรี สุขสรรค์  หนองบัวล่าง
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ 
                     
     
พลตรี ธนสิน   สุขโข
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
     
         
พันเอก ไกรภพ  ไชยพันธุ์
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ประคอง   ปิ่นพาน
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ประพนธ์   กิติญาณทรัพย์
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
     
...........
     
..
พันเอก กัมปนาท   อินวะษา
ผู้อำนวยการกองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ยุทธนา    มีเจริญ
ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก อัษฎาวุธ  ปันยารชุน
ผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่ ๑
               
พันเอก ธาดาพงษ์   บุญสัตย์
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก อรรถกร    ทิพยมนตรี
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก นรภัทร   กังวาลไกล
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชีกองทัพภาคที่ ๑
...............
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand
 โทร. 0-22803970-4    Email กองทัพภาคที่ ๑ =  21000u@rta.mi.th.